அவதானம்! பதிவு முடிவுத் திகதி 30.09.2019 .
ஆன்மிக அறிவுப் போட்டிகளுக்கான விளக்கம்