ஆன்மிகப் பணியக இயக்குனருடனான தொடர்புகளுக்கு.
To Contac the Chaplain.
Pfr.Soosaithasan Douglas Milton Logu,
Tamilenseelsorger für die Schwiez,
Aemtlerstrasse 43,
8003 Zürich,
Switzerland.
Telephone: 0041 44 461 56 43. 0041 79 648 00 09.
Email: sdmlogu@gmail.com
 
Father name
Telphone
Email
Comments

Thank you!

உங்களுடைய செய்தி ஆன்மிகப் பணியக இயக்குனருக்கு அனுப்பப்படுகின்றது.
அவர் உங்களோடு விரைவில் தொடர்பு கொள்வார்.
Your Message is sent to the Chaplain and he will reply as early as possible.